Dagordning årsmöte 2021

 DAGORDNING
1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
2. Anmälan av protokollförare för dagen.
3. Val av två justerare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
5. Verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av årets räkenskaper.
7. Revisionsberättelse.
8. Fastställande av balansräkning.
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
10. Behandling av inkomna motioner och av styrelsen väckta förslag.
11. Beslut om antal styrelseledamöter.
12. Val av ordförande jämte övriga styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av revisorer och suppleanter.
14. Val av valberedning inför nästa årsmöte.
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Övriga frågor 
1 Feb 2021

Medlemskap i Östruss:

  • Möjlighet att visa ditt russ på utställning arrangerade av Svenska Russavelsföreningen eller någon av dess lokalföreningar. 
  • Du får tidningen Gotlandsruss som ges ut fyra gånger per år (Ingår 1 tidning per hushåll). 
  • Möjlighet att visa upp ditt/dina russ här på hemsidan.
  • Roliga aktiviteter för dig och ditt/dina russ.

Medlemsavgift: 300:- / år

Bankgiro: 5027-5635

Glöm ej att ange namn och adress vid inbetalning av medlemsavgift!  

/logga-bla-basen.jpg